شرکت مهراس | Architect118
شرکت مهراس

شرکت مهراس

Lets Start

فضای زندگی شما را باآخرین متد روز خلق می کنیم

طراحی نما, فضا های داخلی و فضای سبز

یکی از دغدغه های معماران برای طراحی و تعریف فضاهای معماری، پیروی از الگویی برای سازماندهی و نظم بخشیدن به پلان های معماری است. این الگوها با توجه به نوع کاربری، شرایط زمین پروژه و دیگر عوامل موجود می توانند متفاوت باشند. شرایط دسترسی به فضاهای مختلف و همنشینی آنها نیز تحت تاثیر الگوها تغییر خواهد کرد. این شرکت کلیه نقشه های مورد نیاز پروژه های ساختمانی ، اعم از نقشه های فاز ۱ ، فاز ۲ و نقشه های اجرایی و شاپ دراوینگ ، را منطبق بر آخرین استانداردهای طراحی و اجرایی، ترسیم نموده و در اختیار کارفرمایان محترم قرار میدهد.

پروژه رامسر ۵

مهندسین مشاور مهراس
شرکت مهراس شرکت مهراس

فضای زندگی شما را باآخرین متد روز خلق می کنیم

طراحی نما, فضا های داخلی و فضای سبز

طراحی داخلی نقش عمده ای در كيفيت فضای ساختمان ايفا مي كند. نحوه چيدمان و تقسيم بندی فضا، جنسيت و رنگ پوشش سطوح ،نور پردازی، مبلـمان و مجموعه عوامل موثر ديگر تعيين كننده زيبايی و كار آمدی فضای داخلی هستند. امروزه تاثير طراحی داخلی بر آرامش ، راندمان (در فضاهای اداری)، اثر بخشی (در فضاهای تجاری) بديهی و لازم به نظر مي رسد. زيبايی، طراحی مدرن و لحاظ استانداردهای عملكردی تاثير عمده ای بر بازدهی فضاهای اداری دارند. این شرکت آماده ارائه خدمات در راستای طراحی فضاهای داخلی ، در انواع کاربری های مسکونی، تجاری و اداری می باشد.